top of page

תהליך עבודה:

להלן השלבים מתחילתו ועד סופו של תהליך הבדיקה עבור לקוח חברת "איילי":

 

לאחר חתימה על הטפסים, נפתח תיק לכל לקוח במחלקת האיתור של חברת "איילי".
מחלקת האיתור, מוציאה לכל נבדק "טופס איתור זכויות", אשר מכיל רשימה של הגופים המוסדיים המחזיקים ברשותם זכויות שלא נדרשו.


בשלב זה, אנו פונים לכל הגופים המוסדיים בבקשה לבדוק קיומן של זכויות ו/או כספים על שם בעל הזכויות.

מחלקת האיתור מקבלת מכל הגופים המוסדיים את תגובותיהם, מתעדת אותן, ומכינה עבור כל נבדק דו"ח מסודר המשלב אסמכתאות של תשובות הגופים.

 

  1. לאחר קבלת התשובות מהגופים המוסדיים, מחלקת האיתור מסכמת את הממצאים:


במידה וחברת "איילי" לא הצליחה לאתר זכות:
יקבל הלקוח מסמך המסכם את תהליך הבדיקה.
כמובן שבמקרה זה, הלקוח לא יחוייב בשום עמלה או שכר טרחה בגין נסיון איתור הזכויות ו/או הכספים.

במידה וחברת "איילי" הצליחה לאתר זכות:
הלקוח יתבקש להודיע לחברתנו אם וכאשר הוא מעוניין שנמשיך לפעול עבור מימוש זכויותיו בפועל:

  • במידה והלקוח לא מעוניין לממש את זכותו באמצעות חברתנו, חברת "איילי" תקבל את שכר טרחתה עבור הזכות שאותרה.

  • במידה והלקוח מעוניין לממש את זכותו באמצעות חברתנו, חברת "איילי" תפעל עבורו לשם מימוש הזכות שאותרה (כרוך בעלות נוספת).

 

 

תוך כמה זמן מקבלים תשובות?

תהליך האיתור אורך בין חודש לשלושה חודשים.

חשוב לציין כי כל הגופים המוסדיים מקבלים פנייה כעבור מספר ימים בלבד אך מכיוון שקיימים נהלים שונים לכל גוף מוסדי, התשובות מתקבלות רק לאחר מספר שבועות.

חברת "איילי" עושה את מרב המאמצים על מנת שלקוחותיה יקבלו מענה בהקדם האפשרי.

 

האם תהליך העבודה משתנה כאשר מדובר בבדיקה לאדם שנפטר?

תהליך הבדיקה אמנם לא משתנה כאשר מבקשים לאתר זכויות עבור אדם שנפטר, אך הטפסים הנלווים, הנדרשים לחברתנו, אכן שונים:

כאשר מאתרים זכויות, כספים ונכסים עבור אדם שנפטר, נדרשים לחברתנו, מלבד הטפסים העיקריים*, העתק צו ירושה או צו קיום צוואה על שמו של המנוח והעתק תעודת הפטירה.

 

* טופס ייפוי הכח, טופס הסכם שכר טרחה, תצלום תעודות זהות של מבקש הבדיקה

 

בדבר פרטים נוספים - צרו עימנו קשר!!

bottom of page