top of page

בעלי זכויות שהלכו לעולמם

זה אולי מפתיע, אולם לא קיים בישראל נכון להיום מערך או שירות המעניק ליורשי נפטרים בדיקה מקיפה ויסודית לגבי זכויות, קופות גמל כספים או נכסים שהיו בבעלות יקירם שנפטר, וזאת מכיוון שאתר "הר הכסף" של משרד האוצר מעניק אפשרות לאיתור כספים של נפטרים רק במידה והמנוח נפטר בארבע השנים האחרונות, קרי, עד שנת 2013.

מעבר לכך, גם אם לאחר מותו של יקירכם פניתם לעורך דין וביצעתם צו ירושה ו/או צו לקיום צוואה – הרי שהוא יתייחס אך ורק לכספים ו/או נכסים הידועים למוריש ו/או ליורשיו; אם אכן קיים חשבון בנק עלום או פוליסת ביטוח שלא נדרשה, הרי שלעולם לא יוכלו היורשים לדעת עליהם ולאתרם.

יתר על כן, כאשר מדובר באנשים שנפטרו ומאחר שלא מדובר בידיעה ממקור ראשון, הרי שאם הנפטר עבד תקופה קצרה במקום עבודה מסויים, לפני שנים לא מעטות, ובעת עבודתו שם הופרשו עבורו כספים לחיסכון הרי שרק בדיקה מדוקדקת של עברו התעסוקתי תביא לגילוי ולאיתור כספים שהיו מגיעים לו וכעת אמורים להיות מיועדים ליורשיו.

השירות והפתרון:

לחברת איילי מערך מיכוני העומד בקשר ישיר, באמצעות חוקרים פרטיים, עורכי דין ובעלי מקצוע נוספים עם חברות ביטוח, בנקים, רשויות המדינה כגון: רשם המקרקעין, בנק ישראל, האפוטרופוס הכללי וכיו"ב, המאתר כספים העומדים לזכות או תחת שמו של הנפטר.

bottom of page